Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Бериславського
районного суду № 4-56 від 11.10.2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Бериславському районному суді Херсонської області
 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) та визначає порядок доступу до публічної інформації у Бериславському районному суді Херсонської області (далі – суд).
1.2. Відповідно до статті 13 Закону, враховуючи правовий статус та специфіку діяльності суду, апарат Бериславського районного суду (далі – апарат суду) є розпорядником стосовно
інформації:
- яка була отримана або створена в процесі реалізації Бериславським районним судом повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні апарату суду (інформація щодо руху судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату, про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах тощо);
- що була отримана або створена апаратом суду в процесі забезпечення діяльності суду і суддів, та яка знаходиться у володінні апарату Бериславського районного суду (інформація про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття посади чи обіймають посаду державного службовця, про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад тощо).
1.3. Апарат суду не є розпорядником інформації за запитами :
- стосовно інформації інших судів та органів влади України;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
стосовно інформації, яка на день надходження запиту, не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
Апарат суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.
1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Кримінально- процесуального кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України.
1.5. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації , яка міститься в матеріалах судових справ, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.6. Дотримання встановленого порядку доступу та надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.


ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:
- розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет ;
- розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;
- присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді в порядку, визначеному чинним законодавством;
- наданням інформації за запитами на інформацію.
2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій зроблено запит, якщо заявник не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону уповноваженими посадовими особами.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду та за їх дорученням працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації суду здійснюється у відповідності до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
3.2. Відповідальна особа з питань адміністрування та постійного оновлення інформації на веб-сторінці суду, яка визначається наказом керівника апарату суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої працівниками апарату суду в межах своєї компетенції, з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про організаційну структуру, повноваження суду;
2) інформація про діяльність суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти суду для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по-батькові, службові номери засобів зв’язку голови суду , керівника апарату суду ;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
– порядок звернення до суду учасників судового процесу;
3) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
4) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;
5) графік розгляду справ у суді;
6) дані судової статистики;
7) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
8) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;
9) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення (постанови) та ухвали суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.
3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;
3) банківські реквізити для сплати судового збору та інших обов’язкових витрат;
4) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.7. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм , які можна отримати на офіційному веб-сайті суду (додатки 2 – 4 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості ) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа апарату суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІV. Реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду в журналі відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію (у тому числі ті, що надійшли до суду у вигляді електронного документа) реєструються в автоматизованій системі «Документообіг загальних суду» (далі – ДЗС) у справі «Публічна інформація».
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх на розгляд керівництву суду.
4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямків діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються конкретні працівники апарату суду, згідно з їх повноваженнями. Роботу над таким запитом організовує, а потім готує остаточну відповідь заступник керівника апарату суду.
За рішенням голови суду або його заступника, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із працівників апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.
4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується та ставиться на контроль канцелярією суду відповідно до вимог Інструкції з діловодства та невідкладно передається виконавцям.
4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на запит про інформацію надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії суду для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ суду.
4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.
У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних, за дорученням керівника апарату суду , відповідальна за надання інформації особа , може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку вона повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, , відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни та в порядку, передбачену Законом України «Про звернення громадян», про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
4.12. Всі інформаційні запити та матеріали з їх опрацювання зберігаються у відповідній номенклатурі в канцелярії суду.

V. Порядок надання інформації про діяльність суду

5.1. Відповідь на запит на інформацію надається заступником керівника апарату суду.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в суді.
5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат визначається судом на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або до службової ;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.7. Відповідь апарату суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, керівник апарату суду зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача.
5.8. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
5.9. Відмова в задоволенні запиту на інформацію (незалежно від форми його надходження) надається в письмовій формі.
5.10. Рішення, дії чи бездіяльність осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Бериславському районному суді Херсонської області.

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
1. Не належать до публічної інформації:
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Бериславського районного суду з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;
– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Бериславського районного суду , процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Бериславському районному суді є:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".


Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Бериславському районному суді Херсонської області

Форма електронного запиту на інформацію на веб-сайті суду
Фізична особа Юридична особа чи об'єднання громадян
П.І.Б.
Організація, об'єднання
П.І.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… (Загальний опис інформації)
Прошу надати відповідь Поштою Факсом Електронною поштою
Зворотня адреса (номер факсу, електронна пошта)
Контактний E-mail
Введіть цифри, зображені на малюнку
Змінюваний малюнок Місце для введення символів

Дата запиту
Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку Відправити

Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Бериславському районному суді Херсонської області

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)


Бериславський районний суд Херсонської області
вул. Леніна 249, м. Берислав , обл. Херсонська 74300
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
що проживає за адресою: __________________________ тел. _______________________ е-mail:______________________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:
_____________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
«____» __________ 20__ р. _________ ________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Бериславському районному суді Херсонської області
Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Бериславський районний суд Херсонської області
вул. Леніна 249, м. Берислав , обл. Херсонська 74300
______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян) ___________________________
(адреса місця розташування) ________________________ тел. _______________________
е-mail:______________________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:
_______________________________________________________
Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
«____» __________ 20__ р. _________ ________________
(підпис) (ініціали, прізвище)