Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Засади використання автоматизованої системи документообігу Бериславського районного суду Херсонської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів Бериславського районного суду Херсонської області від 24.09.2015 року № 27 (у редакції рішення зборів суддів Бериславського районного суду Херсонської області від 08.07.2016 року № 10, від 21.02.2017 року № 3/17, від 05.05.2017 року № 6/17, від 13.11.2017 року № 11/17)

 

 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу

Бериславського районного суду Херсонської області

 

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Бериславського районного суду Херсонської області (далі – Засади) визначають повноваження зборів суддів Бериславського районного суду Херсонської області щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції (далі – автоматизована система) у Бериславському районному суді Херсонської області (далі – суд).

1.2. Правовою підставою для затвердження цих Засад є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу України про адміністративні правопорушення та п.п.1.4.9 пункту 1.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року зі змінами та доповненнями (далі – Положення).

1.3. Засади враховують можливість здійснення суддями функцій з відправлення правосуддя з урахуванням штатної чисельності суддів, наявної у суді кількості залів судових засідань, раціонального використання робочого часу як з метою належної підготовки суддів до розгляду справ, так і з метою виконання повноважень, що безпосередньо не пов'язані з відправленням правосуддя (проведення узагальнень судової практики, надання методичної допомоги, здійснення адміністративних повноважень тощо)

1.4. Інші питання, що стосуються здійснення автоматичного розподілу справ та функціонування автоматизованої системи документообігу, що прямо не врегульовані цими Засадами, регулюються Положенням, наказами керівника апарату суду про визначення функціональних обов'язків та прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.

1.5. Затверджені Засади вносяться до автоматизованої системи суду не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

1.6. У разі внесення змін до Засад, новим рішенням збори суддів суду затверджують Засади в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи суду не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

 

2. Забезпеченя судом функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції

 

2.1. Для функціонування автоматизованої системи суд забезпечує:

- своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

- захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

- інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

 

3. Спеціалізація суддів

 

3.1. Всі судді, які зараховані до штату суду розглядають справи кримінального, цивільного, адміністративного судочинства а також справи про адміністративні правопорушення.

3.2. У суді діє спеціалізація із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, у кількості не менше двох суддів, обираються зборами суддів суду у порядку встановленому ч.3 статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

3.3. З числа суддів, зборами суддів, в порядку встановленому п. 5 ст.21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у кількості не менше двох суддів, обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні, в порядку передбаченому процесуальним законом.

Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Для розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітнього залучаються слідчі судді за виключенням суддів, які уповноважені на розгляд кримінальних проваджень щодо неповнолітніх.

 3.4. Слідчі судді, у разі необхідності та за повідомленням слідчих органів, залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні для вирішення питань, віднесених до їх повноважень, на час, необхідний для вирішення таких питань.

Також на вказаний період до роботи залучаються працівник канцелярії суду, відповідальний за реєстрацію вхідної кореспонденції, секретар судових засідань та працівник, відповідальний за ведення табелю обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду.

Працівник, відповідальний за ведення табелю обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду, проставляє у табелі відповідні відмітки для забезпечення автоматизованого розподілу судових справ.

 

 

4. Автоматизований розподіл справ між суддями.

 

4.1. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

4.2.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

4.3. За допомогою автоматизованого розподілу визначається також слідчий суддя.

4.4. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

4.5. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у п.п. 2.3.55 пункту 2.3 Положення.

4.6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли під час перебування судді у нарадчій кімнаті, за наявності доповідної записки, складеної секретарем судового засідання на ім’я керівника апарату суду.

4.7.  У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цього Положення.

4.8.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування  наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

4.9. Питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, вирішуються зборами суддів.

 

 

5. Формування колегії суддів

 

5.1. Судові справи в суді розглядаються суддею одноособово, який є головуючий і діє від імені суду, а у випадках визначених процесуальним законом - колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.

5.2. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

5.3. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу.

5.4. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ, автоматизованою системою визначається головуючий суддя та визначається склад колегії. Склад колегії визначається за такими правилами:

- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

5.5. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), заміна суддів не відбувається, розгляд справи не здійснюється (крім випадків зазначених у п.п. 5.6. цих Засад), про що секретар судового засідання складає відповідну довідку, яка долучається до матеріалів справи, та повідомляє учасників процесу належним чином про дату, час і місце наступного судового розгляду.

5.6. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею у судовій справі, для заміни відсутнього судді   здійснюються лише у випадках:

- у разі необхідності обрання, зміни чи скасування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою;

- з  інших поважних причин на підставі рішення зборів суддів.

5.7. У разі розгляду справ за участю присяжних і народних засідателів їх персональний склад визначається за допомогою автоматизованої системи

 

6. Повторний автоматизований розподіл справ

 

6.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

6.2. Повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи, здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки).

До очевидних зараховуються:

- безпосередні помилки в налаштуваннях автоматизованої системи документообігу, пов’язані з недоліками виробника;

- помилково визначена спеціалізація судді;

- неправильне налаштування табеля робочих днів суддів;

- неврахування недопустимості повторної участі судді в розгляді судової справи згідно з вимогами процесуального законодавства;

- помилковий вибір типу поєднання або незастосування поєднання обліково-статистичних карток на судові справи, яке потягло невірне визначення головуючого судді;

- автоматизований розподіл справи у випадку, коли судова справа підлягала передачі раніше визначеному головуючому судді;

- інші причини, які визнані такими згідно з рішенням зборів суддів.

          6.3. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого або всього складу суду), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (суддів).

          6.4. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу виключно у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках, не може продовжувати розгляд справи. Якщо суд розглядав справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули.

 

 

7. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

            7.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

7.2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді  передаються також:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору; 

- судові справи про перегляд заочного рішення;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів.

7.3.Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

7.4. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктами 7.2.-7.3. пункту 7 цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу, якщо суддя перебуває у відпустці або на нього не проводиться автоматизований розподіл судових справ у зв’язку з відбуванням у довгострокову відпустку ( не менше 14 календарних днів), перебування судді у відрядженні, на лікарняному і до виходу судді з:

- відпустки залишається більше 14 календарних днів;

- відрядження залишається більше 7 робочих днів;

- лікарняного залишається більше 14 календарних днів.

Зазначені судові справи передаються визначеному авоматизованим розподілом судді, в робочий день, наступний за останнім днем його перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному.

 

 8. Розподіл справ між суддями за неможливості функціонування автоматизованої системи

 

8.1. У випадках знеструмлення  електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, відновлення яких неможливо понад 3 години, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді  взяття під варту, щодо заходів забезпечення кримінального провадження тощо) здійснюється головою суду (особою, яка виконує його обов’язки) до усунення відповідних обставин за принципом черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку з урахуванням даних табеля обліку робочого часу суддів та п.2.3.13 Положення.

Підставами для такого розподілу є акт, складений керівником апарату суду (особою яка виконує його обов’язки) із залученням головного спеціаліста з інформаційних технологій та старшого секретаря канцелярії суду (осіб, які виконують їх обов’язки).

8.2. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 8.1. пункту 8 цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

 

9. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді

в розгляді судової справи

  

9.1. В суді визначено коефіцієнти, що враховують форму участі судді в  розгляді судової справи:

- головуючий (в т.ч. у складі колегії)  - 1;

- учасник колегії – 0,5